Biuro Obsługi Klienta (22) 300 24 00


banergospodarka
PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA

8 Oś Priorytetowa:
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Tytuł projektu:
Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu
do Internetu przez firmę GVT Sp. z o.o.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom terenów wykluczonych cyfrowo z korzystania z szerokodostępowego internetu. Będzie to możliwe dzięki stworzeniu infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości minimum 2 Mb/s 139 podmiotom zlokalizowanym w woj. mazowieckim na terenie pow. nowodworskiego, legionowskiego objętym zjawiskiem cyfrowego wykluczenia.

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer umowy: POIG.08.04.00-14-068/10-00

Unia europejska: www.europa.eu
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
Władza Wdrażająca Programy Europejskie: www.wwpe.gov.pl

Maleszko szkolenia biznesowe Warszawa