Biuro Obsługi Klienta (22) 300 24 00


Regulamin Programu „Polecaj kablówkę GVT”

obowiązuje od 01.01.2018 do 31.12.2018

 

I. Słownik:

Osoba Polecająca – osoba będąca Klientem indywidualnym firmy GVT, korzystająca z co najmniej jednej usługi świadczonej przez GVT (telewizji, Internetu lub telefonu)

Nowy Klient GVT – Osoba, która na skutek polecenia przez Osobę Polecającą zawarła umowę na pakiet lub na dowolną pojedynczą usługę świadczoną przez firmę GVT (telewizja, Internet lub telefon)

Polecenie – zachęcenie Osoby Poleconej przez Osobę Polecającą do skorzystania z oferty GVT, w skutek czego Osoba Polecona stanie się Klientem firmy GVT. Przez Polecenie rozumie się bezpośredni kontakt Osoby Polecającej  z Osobą Poleconą i nie może on odbywać się w formie publicznych ogłoszeń. Przez ogłoszenia publiczne rozumie się serwisy społecznościowe, strony z ogłoszeniami i prasę.  Działania takie są sprzeczne z Regulaminem i będą skutkowały brakiem przyznania Prezentu.

Klient firmy GVT – Osoba, która skorzystała z oferty GVT. Podpisała umowę na przynajmniej jedną z usług świadczonych przez GVT, uruchomiła wszystkie zamówione usługi, opłaciła przynajmniej jeden rachunek za pełen miesiąc świadczenia usług i nie posiada zaległości finansowych wobec firmy GVT.

Oferta GVT – wszystkie usługi jakie świadczy firma GVT klientom indywidualnym, czyli: telewizja, Internet, telefon, poza telewizyjnymi pakietami Premium oraz usługami dodatkowymi.

Prezent– miesiąc usług GVT po 1 zł, świadczonych przez GVT Osobie Polecającej i Nowemu Klientowi na podstawie Umowy, poza telewizyjnymi pakietami Premium oraz usługami dodatkowymi.

Okres rozliczeniowy–- okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Dostawcy usług z tytułu świadczenia Usług, rozpoczynający się i kończący we wskazanych przez Dostawcę usług dniach miesiąca. O ile nie wskazano inaczej, okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy

II. Ogólne warunki skorzystania z programu „Polecaj kablówkę GVT”

 1. Program skierowany jest do Klientów indywidualnych GVT i polega na polecaniu Oferty GVT przez Klientów firmy GVT innym osobom, w skutek czego zostanie podpisana umowa na usługi GVT przez Nowego Klienta.
 2. Osoba Polecająca i Nowy Klient aby przystąpić do programu muszą spełniać następujące warunki:
  1. Osoba Polecająca musi być klientem GVT, mieć uruchomione wszystkie zamówione usługi z umowy, opłacić przynajmniej jeden rachunek za pełen miesiąc świadczonych usług przez firmę GVT oraz nie posiadać zaległości finansowych wobec firmy GVT.
  2. Nowy Klient w chwili podpisywania umowy nie może być Klientem firmy GVT co najmniej od 6 miesięcy.
 3. Osoby, które przystąpią do Programu (Osoby Polecające i Nowi Klienci) oraz spełnią warunki opisane w niniejszym regulaminie otrzymają prezent – miesiąc usług GVT jakie mają zapisane w swoich umowach po 1 zł poza telewizyjnymi pakietami Premium oraz usługami dodatkowymi.
 4. Można być tylko raz Nowym Klientem.
 5. Można być wielokrotnie Osobą Polecającą
 6. Osoba Polecona nie może być ta samą osobą co Nowy Klient.
 7. Promocja dotyczy wyłącznie klientów, którym GVT świadczy usługi w wielorodzinnych blokach mieszkalnych.

III. Warunki przystąpienia do programu „Polecaj kablówkę GVT”

 1. Przystąpienie do programu Osoby Polecającej jak i Nowego Klienta odbywa się za pomocą wypełnionego kuponu dostępnego na ulotkach promujących program lub wysłanego zgłoszenia za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie gvt.pl i wykonanie odpowiednich czynności zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
 2. Należy wypełnić kupon z ulotki oraz formularz zamówienia następującymi danymi:

 

Osoba Polecająca:                                                                     Nowy Klient GVT:

Imię:                                                                                           Imię:

Nazwisko:                                                                                 Nazwisko:

Adres świadczenia usługi:                                                 Adres świadczenia usługi:

e-mail:                                                                                       Telefon kontaktowy:

e-mail:

 

oraz zaakceptować regulamin programu „Polecaj kablówkę GVT” a w przypadku kuponu z ulotki potwierdzić zgodność danych założeniem własnoręcznego podpisu.

 1. Aby przystąpić do promocji należy:
 2. przekazać wypełniony kupon pracownikowi firmy GVT podczas podpisywania umowy
 3. dostarczyć wypełniony kupon w przeciągu 7 dni od podpisania umowy do biura firmy GVT Sp. z o.o. (ul. Piłsudskiego 41 , 05-120 Legionowo)
 4. wysłać zgłoszenie za pomocą formularza znajdującego się na stronie gvt.pl,

IV. Warunki otrzymania prezentu dla Osoby Polecającej i Nowego Klienta

 1. Warunkiem otrzymania prezentu przez Nowego Klienta jest podpisanie przez niego umowy na przynajmniej jedną z usług z oferty GVT, uruchomienie wszystkich zamówionych usług oraz opłacenie rachunku za pełen miesiąc świadczonych usług.
 2. Warunkiem otrzymania prezentu przez Osobę Polecająca jest podpisanie przez Nowego Klienta umowy na przynajmniej jedną z usług z ofert GVT, uruchomienie wszystkich zamówionych usług, opłacenie przynajmniej jednego rachunku za pełen miesiąc świadczenia usług i nie posiadanie zaległości finansowych wobec firmy GVT.
 3. Osoba Polecająca jak i Nowy Klienta muszą przystąpić do programu do dnia 31.12.2018r.

V. Prezent

 1. Po spełnieniu wszystkich warunków przez obie strony, Osoba Polecająca jak i Nowy Klient otrzymują prezent – miesiąc usług GVT jakie mają zapisane w swoich umowach po 1zł poza telewizyjnymi pakietami Premium oraz usługami dodatkowymi.
 2. Prezent zostanie przyznany i rozliczony w kolejnym miesiącu rozliczeniowym od dnia, w którym spełnione zostały wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie zarówno przez Osobę Poleconą jaki i Nowego Klienta.
 3. Prawo do skorzystania z programu „Polecaj kablówkę GVT” wygasa, jeśli jedna ze stron, tj. osoba Polecająca lub Nowy klient przez 3 okresy rozliczeniowe od daty podpisania umowy przez Nowego Klienta, nie spełnią warunków promocji zawartych w niniejszym regulaminie.

VI. Dodatkowe informacje

 1. Firma GVT zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego regulaminu bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Klienta.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma Regulamin świadczenia Usług GVT oraz odpowiednich Cennikach Ofert GVT
 3. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej gvt.pl oraz w siedzibie firmy GVT, ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

 

 

…………………………………………………….                                                   ………….                …………………………………………………….

Pełnomocnik Dostawcy Usług                                                                    Numer Umowy                                          Podpis Abonenta

Maleszko szkolenia biznesowe Warszawa